Välj en sida

Den sammanhängande parallellföringssträckan för tele- och starkströmskablar i gemensamt kabelstråk får på grund av risk för induktionsstörningar vara högst 100 m, om inte annat framgår av handlingarna i övrigt. Parallellföringssträckan skall dock begränsas till högst 25 m om starkströmskabeln är inkopplad till tyristorreglerdon

Skyddsledare
Vid skyddsjordning av utsatt del skall om möjligt skyddsledare dras i samma rör e d eller ingå i samma kabel som tillhörande strömförande ledare.

Separat framdragen skyddsledare skall vara utförd med dubbel eller förstärkt isolering.

Huvudledning för hiss
Huvudelkopplare i huvudledning för hiss får inte koppla från kretsarna för alarmanordning och inte heller kretsarna för belysning och vägguttag i maskinrum, brytskiverum och hisschakt.