Välj en sida

2:52 Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem

 

Allmänt råd

Byggnader eller delar av dem bör inte tas i bruk innan ventilationssystem

och brandskyddstekniska installationer är i driftklart skick.

Vid don eller annan del av installation som är tänkt att regleras, manövreras

eller rengöras av boende eller andra brukare, bör det finnas en

enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning.

Då nödstopp installeras bör de märkas så att deras funktion klart framgår.

Med nödstopp avses en anordning som gör det möjligt att stoppa

fläktarna i en byggnad vid hälsofarliga utsläpp i omgivningen. Nödstopp

kan placeras i trapphus i flerbostadshus och på en central och lätt

tillgänglig plats i byggnader som innehåller lokaler.

 

 

 

(BFS 2006:12).