Välj en sida

3:42 Utformning av driftutrymmen

Driftutrymmen ska placeras och utformas så att risken för olyckor vid användning,

kontroll och underhåll av utrymmena och deras installationer begränsas.

Driftutrymmena och deras installationer ska dessutom placeras och utformas så

att risken för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa begränsas.

Det ska finnas tillräcklig plats för material och utrustning samt för drift- och

underhållsarbete.

 

(BFS 2008:6).

 

Allmäntråd

I driftutrymmen bör det finnas belysning och eluttag, samt vid behov

vattentätt golv, tappvatteninstallation, golvbrunn med avdunstningsskydd,

nödbelysning och fasta anordningar för hantering av tunga installationsdelar.

Om det finns risk för personskador bör driftutrymmena vara låsbara.

Dörrar till fläktrum bör hängas så att de öppnas mot eventuellt övertryck,

dvs. vid övertryck inåt mot rummet och vid undertryck ut från

rummet.

Regler om vatten och avlopp finns i avsnitt 6:6.

Regler om utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande

skikt finns i avsnitt 6:533.

Regler om utformning av hissutrymmen finns även i Boverkets föreskrifter

och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar

(BFS 1994:25).

 

Regler om utformning av driftutrymmen ges också ut av Arbetsmiljöverket.

Exempel på hur driftutrymmen kan utformas finns bl.a. i VVS-installatörernas

och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds handledning

 

 

 

Rätt

arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

 

 

 

 

 

 

.

Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av

 

Arbetsmiljöverket.

 

 

 

 

 

 

(BFS 2008:6).