Välj en sida

 

5:352 Allmänbelysning

 

Utrymningsvägar ska ha allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet

kan fungera vid utrymning av byggnaden.

 

Allmänt råd

I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande

ljuspunkter i trapphus och korridorer anslutas till olika gruppsäkringar.

Elkablar för belysning i trapphus, Tr1 eller Tr2, med tillhörande korridorer

och liknande utrymmen, bör skyddas mot direkt påverkan av brand i

minst 30 minuter i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset.