Välj en sida

 

5:353 Nödbelysning

 

Nödbelysning ska möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid

strömavbrott. Nödbelysning ska finnas i utrymningsvägarna i byggnader som

innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal.

Nödbelysning ska även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning

i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar ska förses

med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Nödbelysningen ska fylla sin funktion i varje utrymningsväg som inte spärrats

av brand. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst

60 minuter.

 

Allmänt råd

 

På gångstråket bör belysningsstyrkan uppgå till minst 1 lux på den sämst

belysta platsen. Lokalt kan högre belysningsstyrka motiveras, t.ex. i

trappor.

Skyltar med vägledande markeringar bör alltid vara belysta eller

genomlysta även vid ett eventuellt strömavbrott.

Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller ha

motsvarande brandtålighet.