Välj en sida

2:51 Allmänt

 

Allmänt råd

 

Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner

för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och

underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer

som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska

uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga

instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska

anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning

och utformning.

Med idrifttagande avses det skede och de aktiviteter som syftar till att

slutföra och samköra byggnader och deras installationer till en fullt färdig

och fungerande enhet. Samordnade funktionsprov som verifierar att installationerna

uppfyller alla tillämpliga krav bör göras.

Krav på att instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystem

finns lätt tillgängliga framgår av 5 kap hop over to this site. 2 och 3 §§ PBF.

Krav på brandskyddsdokumentation finns i avsnitt 5:12.

En plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.

Regler om underhåll av tekniska anordningar finns hos Arbetsmiljöverket.

Ytterligare bestämmelser om underhåll och dokumentation för vissa installationer

finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och

vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12), H.

 

(BFS 2011:26).