Välj en sida

En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av denna ska framgå vilka förutsättningarna

för det byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda

byggnadens brandskydd är utformat samt verifiering av att brandskyddet uppfyller

kraven i detta avsnitt och i avdelning C i Boverkets föreskrifter och

allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder

(eurokoder), EKS.

Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader

som är högst 15 m

2.

(BFS 2011:26).

 

Allmänt råd

Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters utformning

avseende brandskyddet enligt avsnitt 5, bärförmåga vid brand enligt

avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS, samt

plan för drift- och skötsel enligt avsnitt 2:5.

Om brandskyddet har anpassats med hänsyn till räddningstjänstens förmåga

enligt 5:13 bör detta redovisas.

Dokumentationen bör också beskriva sådana förutsättningar som kan

innebära begränsningar för hur byggnaden används. Sådana förutsättningar

är exempelvis vilket antal personer som lokalerna är dimensionerade för och

vilken brandbelastning som brandskyddet är dimensionerat för. Det som avses

i detta avsnitt gällande brandbelastning förtydligas i Boverkets

 

Handbok

om Brandbelastning

 

 

 

.

Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten för

 

samhällsskydd och beredskap.

 

 

 

(BFS 2011:26).