Välj en sida

Pages from BFS2011-26-BBR19

Med vägledande markeringar avses skyltar eller liknande som vid utrymning ger

vägledning så att utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig i

byggnaden.

Vägledande markeringar ska finnas i utrymmen som är svårorienterade. Krav

på vägledande markering finns även i avsnitt 5:351, 5:352, 5:354 och 5:357. Där

krav på vägledande markering finns ska belysning eller genomlysning av vägledande

markeringar ha säkerställd strömförsörjning motsvarande nödbelysning

enligt avsnitt 5:343.

För de utrymmen där krav på vägledande markering gäller ska skyltar eller

liknande finnas i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för utrymning.

Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler och ska

lätt kunna uppmärksammas.

(BFS 2011:26).
Allmänt råd

Utrymmen som är svårorienterade kan vara större lokaler där det inte är

uppenbart var utrymningsvägarna är placerade eller lokaler där dagsljusinsläpp

saknas, t.ex. garage större än 50 m

2

och källare. Exempel på när det

inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade kan vara ett kontor
där lokalen utformas med parallella korridorer inom brandcellen.
Skyltar bör placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande,

t.ex. i en trappa som fortsätter förbi det plan där utrymningen sker till
det fria. Skyltarna bör vara placerade så att en person enbart behöver förflytta

sig en mindre sträcka för att se en skylt, se figur 5:341a–c. Skyltar bör

placeras så att det tydligt framgår var utrymningsvägarna finns t.ex. över en

dörröppning eller hängande från innertaket.

Skyltar bör finnas i lokaler när utrymning sker genom en annan

brandcell.

För att skyltar lätt ska kunna uppmärksammas bör dessa utgöras av gröna

skivor med tydliga vita symboler som är belysta eller genomlysta. Skyltar

bör vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt

strömavbrott. Skyltar bör monteras i en armatur tillsammans med

belysningskällan.

Skyltar bör ha sådan storlek och luminans att de syns tydligt från aktuell

plats och under aktuella belysningsförhållanden och ha vägledande markeringar

utformade enligt Arbetsmiljöverkets regler om skyltar.

Väg till utrymningsplats och tillgänglig och användbar utrymningsväg

som leder till säker plats bör kompletteras med vägledande markering som

innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Skyltens höjd (gröna fältets höjd) kan beräknas med följande formel:

Höjd [m] = Betraktningsavstånd [m]/Konstant

Det förutsätts då att skyltens bredd är större än höjden. Konstanten har

följande värden:

– Belyst skylt: 100.

– Genomlyst skylt: 200.

Minsta skylthöjd bör vara 0,10 m. I samlingslokaler i verksamhetsklasserna

2B och 2C som exempelvis varuhus och större butiker bör minsta

skylthöjd vara 0,20 m.

Luminansen för en skylt bör anpassas så att skylten är tydligt synlig i den

lokal som den används i. För genomlysta skyltar i lokaler som t.ex. kontor

och skolor kan 80 cd/m

2

på den sämst lysande delen av de vita ytorna,

motsvarar ungefär minst 11 cd/m

2

på den sämst lysande delen av den gröna

ytan, utgöra en utgångspunkt vid bedömningen. Värdet gäller om belysningsstyrkan

i rummet ligger mellan 500–1 500 lux. Högre luminans kan
vara motiverad i lokaler med dagsljusinsläpp där belysningsstyrkan kan
vara högre. Ett riktvärde kan vara att kontrasten mellan omgivningens och
skyltens genomsnittliga luminans kan ligga kring 1:20 för väl upplysta
lokaler.

 I mörkare delar av en byggnad kan lägre luminans på skylten ändå ge
 
motsvarande vägledning. Luminansen av skyltar kan dämpas till som lägst

2 cd/m

2

när belysningen i lokalen är låg t.ex. i en teater eller biograf under

föreställning. Gränsvärdet 2 cd/m

2

gäller på den sämst lysande delen av

skylten, vanligen på den gröna ytan. Belysningsstyrkan bör återgå till

 normalnivån vid aktivering av utrymningslarmet och när belysningen i

 lokalen tänds. Skyltarna bör i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838

om utrymningsskyltar.

Regler om utformning av skyltning på arbetsplatser finns hos Arbetsmiljöverket.

(BFS 2011:26).