Välj en sida

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande
säkerhet fungerar. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande
ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel.
Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar
och jordfelsbrytare.
Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.
Elkablar för belysning i trapphus, Tr1 eller Tr2, med tillhörande korridorer
och liknande utrymmen, bör skyddas mot direkt påverkan av brand i
minst 30 minuter i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset.
(BFS 2011:26).