Välj en sida

I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen
möjliggöra utrymning även vid strömavbrott.
Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som
inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge
avsedd belysning under minst 60 minuter.
Nödbelysning ska finnas i samtliga trapphus, som är utrymningsvägar, i
byggnader med fler än åtta våningsplan.
Krav på nödbelysning finns även i avsnitt 5:352, 5:354, 5:356 och 5:357.
(BFS 2011:26).
Allmänt råd
Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. Nödbelysning
kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i
SS-EN 1838.
Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens
centrumlinje. För att minska risken för fall bör belysningsstyrkan i
trappor vara minst 5 lux i gånglinjen.
Nödbelysning bör nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder
och den belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder.
Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i brandteknisk klass
EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen bör inte slockna i
andra delar av byggnaden än den brandcell där det brinner om kablarna
påverkas av branden. (BFS 2011:26).