Välj en sida

5:351 Verksamhetsklass 2A
Lokaler som tillhör verksamhetsklass 2A ska förses med vägledande markeringar.
Mindre lokaler som är lätt överblickbara får utformas utan krav på vägledande
markering. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Lokaler kan utföras utan vägledande markering om gångavstånd till utrymningsväg
är högst 15 m och utrymningsvägarna är synliga från huvuddelen
av lokalen. (BFS 2011:26).

5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C
Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal
personer som får vistas i lokalen. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
I samlingslokaler eller i förrum till dessa bör det finnas skyltar som anger
det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen.
Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala
personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats.
Dimensioneringen av utrymningsplatser bör göras så att dessa tillsammans
kan rymma de personer som är i behov av utrymningsplats och med hänsyn
till att en av utrymningsplatserna kan blockeras av brand.
Regler om tillgängliga och användbara dörrar finns i avsnitt 3:143.
Sittplatserna i en samlingslokal bör vara ordnade i rader i ett eller flera
bänkfält, så att utrymningen kan ske lätt.
Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymningen kan
ske åt två håll, annars inte bredare än 10 sittplatser. Det fria passagemåttet
framför en bänkrad till nästa bänkrad bör vara minst 0,45 m. Stolar i en hörsal,
teater, biograf eller motsvarande bör vara fastsatta i golvet.

(BFS 2011:26).
Dörrar i eller till utrymningsväg ska kunna öppnas genom att trycka på dörren
eller kunna öppnas med ett lättmanövrerat trycke. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Dörrar för utrymning från samlingslokaler bör kunna öppnas genom tryck
utåt eller genom att ett dörrtrycke trycks nedåt. Denna manöver bör kunna
ske med ett handgrepp. Manövern bör också innebära att båda dörrbladen
öppnas om dubbelbladiga dörrar används. Om bägge dörrbladen inte kan
öppnas genom en sådan manöver bör passiv dörrhalva förses med beslag
enligt SS-EN 1125.

 

Dörrar för utrymning bör utformas med enkelt trycke, t.ex. beslag enligt
SS-EN 179. Dörrar i samlingslokaler avsedda för fler än 1 000 personer bör
utformas med beslag enligt SS-EN 1125. (BFS 2011:26).
Samlingslokaler ska förses med anordningar för varning i händelse av brand
och vid behov anordning för tidig upptäckt av brand. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Samlingslokaler bör förses med utrymningslarm. Utrymningslarm i samlingslokaler
i verksamhetsklass 2C bör aktiveras med automatiskt brandlarm
och även kunna aktiveras manuellt. Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B
kan förses med enbart manuellt aktiverat utrymningslarm.
Talat meddelande bör användas som utrymningslarm eftersom det normalt
ger en snabb initiering av utrymningen från byggnaden. Enklare utrymningslarm,
t.ex. ringklocka eller siren, kan användas i samlingslokaler i
verksamhetsklass 2B som är avsedda för högst 300 personer eller som
innehåller biografsalong, teater, hörsal eller motsvarande.

I samlingslokaler som kan förväntas ha svag eller ingen belysning bör
belysningen tändas automatiskt vid utrymningslarm. I samlingslokaler med
hög ljudnivå bör musik och liknande stängas av automatiskt vid
utrymningslarm. (BFS 2011:26).
Samlingslokaler ska vara försedda med vägledande markeringar för utrymning.
Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning och nödbelysning.

Utrymningsvägar
från samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning. Omedelbart
utanför utgångar till det fria ska nödbelysning anordnas.
Utvändiga utrymningsvägar från samlingslokaler ska i hela sin längd vara
belysta och försedda med nödbelysning. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Även trappor i samlingslokalen bör belysas av nödbelysning. Belysningsstyrkan
bör motsvara lägst 5 lux i trappor. (BFS 2011:26).

 

5:353 Verksamhetsklass 3
Bostäder i verksamhetsklass 3 ska förses med anordningar för tidig upptäckt och
varning i händelse av brand. Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där
personer vistas mer än tillfälligt.
Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2
eller Br3 ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. (BFS 2011:26)

Allmänt råd
Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör utgöras
av brandvarnare.
Utrymningsvägar från bostadsrum som avses i föreskriftens sista stycke
kan anordnas enligt något av följande alternativ:
a) Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden.
b) Utgång direkt till säker plats eller till en utvändig trappa eller fast
stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker plats.
c) Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 m över
marknivån.
d) Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller vad
som anges i a), b) eller c) i första stycket. Alternativ d) gäller enbart om det
närliggande rummet är avskiljt från eller enkelt kan avskiljas från underliggande
våning. (BFS 2011:26).
5:354 Verksamhetsklass 4

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska förses med anordningar för tidig upptäckt
och varning i händelse av brand. (BFS 2011:26)
Allmänt råd
I byggnader med flera plan som är avsedda för minst nio gäster eller med
minst fem gästrum bör utrymmen i verksamhetsklass 4 förses med utrymningslarm
som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm.
Larmknappar bör finnas på varje plan och vara placerade vid lättåtkomliga
platser samt i receptionen.
Byggnader med ett plan som har utgång direkt till det fria från varje
gästrum bör förses med brandvarnare och manuellt aktiverat utrymningslarm.
Byggnader avsedda för färre än nio gäster och med färre än fem gästrum
bör förses med brandvarnare. Brandvarnare bör placeras i varje gästrum.
(BFS 2011:26).

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska vara försedda med vägledande markeringar
för utrymning. Utrymningsvägar ska vara försedda med nödbelysning. Anslag
med utrymningsplan ska finnas i varje gästrum. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Utrymningsplan bör placeras i direkt anslutning till dörr till utrymningsväg.
Utrymningsplanen bör beskriva innebörden och karaktären av utrymningslarmet,
vad hotellgästen förväntas göra och vara kompletterad med en ritning
som visar byggnadens utrymningsvägar. I byggnader med minst nio
gäster eller med minst fem gästrum bör utrymningsplan utformas enligt
SS 2875. (BFS 2011:26).

 

5:355 Verksamhetsklass 5A
Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med anordningar för tidig upptäckt
och varning i händelse av brand. (BFS 2011:26).
Allmänt råd
Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras
av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten.
Varje brandvarnare

 

 5:356 Verksamhetsklass 5B
Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med anordningar för tidig upptäckt
och varning i händelse av brand.
Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5B ska vara försedda
med nödbelysning. (BFS 2011:26).

Allmänt råd
Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör utgöras
av utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm.
Utrymningslarmet bör i övrigt vara anpassat efter förutsättningarna för
personalingripanden och de boendes hälsa. Det kan t.ex. innebära att vibrationslarm,
ljussignaler eller sirener anpassade för personer med hörselnedsättning
används. (BFS 2011:26).

 

5:357 Verksamhetsklass 5C
Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med anordningar för tidig upptäckt i
händelse av brand.
Vägar till utrymningsvägar får passera genom angränsande brandcell. Passage
mellan brandceller ska kunna ske utan att brandgas sprider sig till den icke brandutsatta
avdelningen.
Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5C ska vara försedda
med nödbelysning.
Vägledande markering ska finnas i byggnader i verksamhetsklass 5C.
(BFS 2011:26).
Allmänt råd
Anordningar för tidig upptäckt i händelse av brand bör utgöras av automatiskt
brandlarm.
Luftsluss bör finnas för att möjliggöra passage mellan brandceller.
(BFS 2011:26).

 

5:358 Avskilda mötesrum m.m.
Allmänt råd
I ett rum i verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas
bakom stängda dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås
genom passage genom korridor eller annat utrymme, finns risk att bli innestängd
vid brand. För att uppnå kravet på tillfredsställande utrymning bör
utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm installeras om
– rummet rymmer fler än 30 personer, eller
– rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till närmaste
utrymningsväg är över 10 m.
Kravet gäller inte för utrymmen där man vistas endast tillfälligt.
(BFS 2011:26).